Lejebetingelser

1. Priserne er pr. jan. 2023, inkl. moms, ekskl. evt. forsikring og transport, hvor andet ikke er nævnt..

Betaling: Netto kontant. Hermed annulleres alle tidligere udlejningsprislister.

2. Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, finder nedenstående regler og de i vor prisliste angivne priser og retningslinjer anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med NHTec

3. Den der rekvirerer ydelser betegnes i det følgende som lejer, og den der præsterer de(n) rekvirerede ydelser betegnes som udlejer.

4. Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag det lejede forlader udlejers plads, til og med den dag det lejede materiel afmeldes eller afleveres på udlejers plads.

5. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Der regnes normalt med 5-dages arbejdsuge à 8 timer, med mindre andet fremgår af prislisten. Anvendes materiellet på lørdage, Søn- og helligdage, regnes disse for lejedage. Al udlejning til private beregnes som kalenderdage. Ved for sent returnering til udlejer iflg. lejeaftale opkræves der minimum 650kr inkl. moms. pr. døgn i dagbøder, med mindre andet er skriftligt aftalt.

5a. Ønsker man ikke at leje/købe et eller flere produkt(er) som man har booket alligevel, skal dette meddeles senest 30 dage inden leje start hvis muligt, ellers vil man blive faktureret 50% af den samlede leje pris.

6. Materiellet leveres i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer erklærer ved sin underskrift på den indgående kontrakt at have undersøgt, at materiellets tilstand og egenskaber ikke giver anledning til indsigelser. Lejer påtager sig herefter enhver risiko i forbindelse med materiellets benyttelse.

7. Lejeren afholder alle udgifter til materiellets levering, montering, demontering, afhentning og betjening, samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet m.v.

8. Det lejede materiel afleveres rengjort, og i samme stand som ved modtagelsen. Efter at materiellet er modtaget på udlejers plads, finder eftersyn sted. Eventuelle skader, som følge af overlast, forkert behandling eller lignende, betales af lejeren.

9. Materiellet forbliver udlejers ejendom og udlejer kan på ethvert tidspunkt besigtige det udlejede. Materiellet må ikke flyttes til anden arbejdsplads uden meddelelse til udlejer. Der må ikke foretages fremleje eller udlån til andre uden skriftlig tilladelse fra udlejer.

Lejer bærer altid risikoen for det lejede. Lejer er forpligtet til at tegne forsikring hos udlejer for hele lejeperioden, medmindre lejer dokumenterer, at han har en forsikring, som dækker det lejede, og at præmien er betalt. All-risk forsikringen andrager 8 % af prislistelejeprisen dog minimum 300kr inkl. moms og specificeres særskilt på vor faktura. Lejer hæfter for selvrisiko ved skader på NHTec´s materiel med følgende beløb beregnet af materiellets nyværdi:

Selvrisiko inkl. moms Materiellet værdi i kr. inkl. moms

10.000 kr. Værdi > 100.000 kr.
8.000 kr. 99.999 kr. > Værdi > 40.000 kr.
6.000 kr. 39.999 kr. > Værdi > 20.000 kr.
3.000 kr. 19.999 kr. > Værdi > 6.000 kr.
1.500 kr. 5.999 kr. > Værdi > 3.000 kr.
750 kr. 2.999 kr. > Værdi > 0 kr.

Tyveri af og hærværk på det lejede skal meddeles udlejer og politi inden for 24 timer efter skaden. Skader som opstår ved forsæt, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer dækkes ikke af forsikringen, men betales af lejer.

10. NHTec påtager sig intet ansvar for tab og forsinkelser af et stykke arbejde og de hermed forbundne omkostninger i forbindelse med arbejdsstandsning pga. fejl eller havari på det lejede materiel. Ligeledes er det lejers pligt at tegne de fornødne forsikringer ved opbevaring af fødevarer eller lignende i køle/fryse vogne.

11. Betaling netto kontant med mindre andet aftales. Ved for sen betaling beregnes rente 1,5% pr. påbegyndt måned – endvidere tillægges administrationsgebyr. Udebliver betalingen, forbeholder udlejer sig ret til at afhente det lejede for lejers regning. Evt. rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

12. I tilfælde af misligholdelse af det lejede eller anden overtrædelse af “Generelle lejebetingelser” for lejer, er udlejer berettiget til – for lejers regning – at hjemtage det lejede uden forudgående varsel.

13. Nogle trailere kan være leaset af NHTec igennem Ikano Bank, Stationsparken 24, 2600 Glostrup
Såfremt aftalen mellem NHTec og leasingselskabet måtte ophøre, er lejer indforstået med, efter skriftlig meddelelse fra leasingselskabet,
fremover at betale den del af lejebeløbet, der ikke dækker service på det lejede udstyr, med frigørende virkning til leasingselskabet.
Alternativt kan lejer udtræde af lejeaftalen og tilbagelevere de leasede aktiver til leasingselskabet.
Leasingselskabet er ikke ansvarlig for service, mangler, forsinkelser m.v. vedrørende aktiverne i denne lejeaftale.

14. Persondatapolitik Læs den her.

15. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel.

Med venlig hilsen

NHTec – Udlejning & Event
Okslundvej 22
6650 Brørup
Tel. 24488370
CVR. 31991293